ข้อมูลตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลควนปริง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองตรัง ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง, หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน, หมู่ที่ 3 บ้านนาป้อ, หมู่ที่ 4 บ้านหลวนช้าง, หมู่ที่ 5 บ้านควนปริง, หมู่ที่ 6 บ้านควนปริง, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง

พื้นที่

สภาพเป็นสวน ไร่นา ลักษณะดินร่วนปนทราย มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน 3 สาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ตีเหล็ก รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนตรัง-กันตัง ถนนตรัง-ปะเหลียน ถนนตรัง-สนามบิน ถนนเลี่ยงเมือง เดินทางจากหอนาฬิกาตรังทางทิศใต้ ไปทางสนามบินประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

มีดพร้า และเครื่องมืออื่น ๆ

สถานที่

1) สุเหร่าบ้านนาป้อ
2) วัดนาป้อ
3) โรงเรียนบ้านนาป้อ
4) วิทยาเขตตรัง
5) โรงเรียนบ้านคานปริง
6) พิพิธภัณฑ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โรงเรียนบ้านควนปริง อาคาร 2474 อนุสรณ์ เป็นอาหารเก่าแก่เพราะเป็นอาคารไม้ที่มีพื้นสูงเหลือเพียงหลังเดียวของจังหวัดตรัง แผนการปรับปรุงอาคารจะทำเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไปในอนาคต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มีดพร้า มีดพร้า
2 มีดพร้า และเครื่องมืออื่น ๆ ตีเหล็กเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น มีดพร้า มีดกรีดยาง คราด จอบ และเครื่องมือเกษตรอื่น ๆ (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันขายในท้องถิ่น อำเภอ และภายในจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล และอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป และยังส่งออกไปขายยังประเทศ พม่า ลาว มาเลเซีย และเขมร อีกด้วย)
3 มีดพร้าและเครื่องใช้ในการเกษตร มีดพร้าและเครื่องใช้ในการเกษตร

สินค้าโอทอป ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง ตรัง