ข้อมูลตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อน้ำร้อน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตัง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลบ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันตัง โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 56,887 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่น้ำตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำประมง
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,947 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- การคมนาคมของตำบลบ่อน้ำร้อน มีการคมนาคมทางบก สามารถติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงได้สะดวก
- การคมนาคมติดต่อกับอำเภอกันตังใกล้เคียง สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 เป็นเส้นทางหลัก ระหว่างอำเภอเมืองตรังและเทศบาลตำบลกันตัง
- การบริการ อาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งบริการตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อน

สถานที่

1) บ่อน้ำแร่ร้อน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ่อน้ำร้อน เป็นบ่อน้ำร้อน 2 บ่อ สามารถใช้อาบน้ำและรักษาโรคได้
2 บ่อน้ำแร่ร้อน
3 บ่อน้ำร้อน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านควนแดง ตำบลบ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
4 บ่อน้ำร้อน

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องนิด หม่ที่ 4 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง บริการอาหารตามสั่ง และคาราโอเกะ

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง ตรัง