ข้อมูลตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตมีชื่อเต็มว่าตำบลเขาพระวิเศษ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลขาพระวิเศษเพราะว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านหลังเขา และภูเขานี้มีถ้ำชื่อว่า "ถ้ำพระ" เนื่องจากมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ประกอบกับในเส้นทางซึ่งติดต่อกับอำเภอเมืองเขตตำบลหนองตรุด เป็นเส้นทางที่เมื่อคณะหนังตลุงหรือมโนราห์ผ่านมาจะเกิดอาเพศต่าง ๆ ชาวบ้านจึงขนานนามว่า "ภูเขาพระวิเศษ" ต่อมากลายเป็นชื่อของตำบลเขาพระวิเศษ และกลายเป็นเขาวิเศษไปเนื่องจากคนแถบจังหวัดตรังชอบพูดคำสั้น ๆ

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 99.640 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,778 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเมืองเพชร และต.บ่อหิน อ.สิเกา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ และต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังมะปราง และ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะกระจายทั่วตำบล

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 4159 สายต้นชด-นาวง ผ่านกลางพื้นที่ และทางหลวงหมายเลข 4158 สายคลองเต็ง-เขาวิเศษ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีรถแท็กซี่วิ่งระหว่างตำบลเขาวิเศษ และตัวจังหวัดตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว วังนกน้ำ

สถานที่

1) สวนสาธารณะวังนกน้ำ
2) วัดเขาพระวิเศษ
3) สถานีตำบลภูธรตำบล
4) โรงเรียน
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6) สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสาธารณะวังนกน้ำ เป็นบึงน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ มี ภูเขาโอบล้อมเป็นครึ่งวงกลม มีถ้ำที่สวยงามเป็นแหล่งพำนักของนกเป็ดน้ำอพยพจำนวนมาก
2 สวนสาธารณะวังนกน้ำ บริเวณบึงน้ำมีถนนเวียนรอบสามารถขับรถชมทัศนียภาพที่สวยงาม และแวะพักผ่อนตามจุดพักหรือร้านอาหาร และมีห้องพักบริการแก่นักท่องเที่ยว
3 สวนสาธารณะวังนกน้ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หนังตะลุงจากลูกยางพาราและกะลามะพร้าว หนังตะลุงจากลูกยางพาราและกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ตรัง