ข้อมูลตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังมะปรางเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอวังวิเศษ ก่อนปี พ.ศ.2524 อยู่ในความปกครองของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แต่เนื่องจากอำเภอสิเกา กว้างขวางมากประกอบกับพื้นที่ตำบลวังมะปรางอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอสิเกา ทำให้การติดต่อราชการต่าง ๆ
ราษฏรเป็นไปอย่างยากลำบาก ต่อมาปลายปี พ.ศ.2524 อำเภอสิเกาจึงแบ่งการปกครองออกเป็นกิ่ง อ.วังวิเศษ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ตำบลวังมะปรางเดิมมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เมื่อแยกออกเป็นกิ่ง อ. จึงแบ่ง 2 ส่วน ส่วนทางใต้ชื่อว่า "ตำบลวังมะปราง" มี 4 หมู่บ้าน ส่วนที่แบ่งทางตอนเหนือใช้ชื่อว่า "ตำบลวังมะปรางเหนือ" และในปี พ.ศ.2529 ตำบลวังมะปราง มี 10 หมู่บ้าน และปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังมะปรางเหนือ และต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะลาแส และต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะกระจายทั่วตำบล

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 2015 สายวังมะปราง-เขาวิเศษ แยกจากถนนเพชรเกษม ซึ่งผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบล ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ทำกระเป๋าสานกาบกล้วย,สละ

สถานที่

1) โรงเรียนบ้านบางพระ
2) โรงเรียนวัดน้ำฉ่า
3) โรงเรียนบ้านช่องลม
4) วัดน้ำฉ่า
5) วัดทุ่งเมรุ
6) โบสถ์คริสต์
7) สถานีอนามัยทุ่งหลวง,สถานีอนามัยบ้านสะพานเคียน
8) ที่พักสายตรวจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าจักสานกาบกล้วย กระเป๋าจักสานกาบกล้วย
2 สะละ สะละ
3 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เครื่องมือเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน หลากหลายประเภท เช่น ข้อง สุ่ม ด้ามจอบ ด้ามขวาน รังไก่ ไซทน

สินค้าโอทอป ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ ตรัง