ข้อมูลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

"เขาเจียก" เป็นชื่อของภูเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาเจียก ประชาชนในตำบล ได้นำเอาชื่อของภูเขาลูกนี้มาเป็นชื่อของตำบล ตั้งแต่เริ่มมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านตำบล มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่ามิหรำ, ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคูทาสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์/ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 862 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 272 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางรถยนต์โดยทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงพัทลุง หรือเส้นทางจากชุมพร ผ่านสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 403 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 6 กม.เศษ

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว,มะม่วงหิมพาน

สถานที่

1) สนง.ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด
2) สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
3) วัดเขาเจียก
4) โรงเรียนวัดโคกชะงาย
5) สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
6) ภูเขาเจียก
7) วัดโคกชะงาย
8) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูเขาเจียก เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบล และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม มีบันไดขึ้นชมวิวของตัวเมืองพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6.5 ก.ม.
2 วัดภูเขาเจียก เป็นวัดอยู่กลางชุมชน และเป็นชุมชนเริ่มแรกของตำบล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 6.5 กม. ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก

โรงแรม
1 สันติสุข โฮเต็ล หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร : 074-612495 ราคา 200 บาท
2 แสนสุข โฮเต็ล หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร : 08-1766-6285 ราคา 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านปลาดุกแม่เอีย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อาหารตามสั่ง
2 ร้านม่านฟ้าคาราโอ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก โทร.074-614669 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เต้าส้อ
2 ข้าวซ้อมมือบ้านปาบ ข้าวซ้อมมือบ้านปาบ
3 ข้าวสังหยดซ้อมมือ ข้าวสังหยดซ้อมมือ
4 ชาเขียวสังข์หยดบวรเวช ชาเขียวสังข์หยดบวรเวช
5 มะม่วงหิมพาน มะม่วงหิมพาน
6 เทริดมโนราขนาดต่างๆ เทริดมโนราขนาดต่างๆ
7 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

สินค้าโอทอป ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง พัทลุง