ข้อมูลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสมหวังเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยได้แยกการปกครองมาจากตำบลชะรัดตั้งแต่ปี 25 ราษฎร 100% นับถือศาสนาพุทธ ตำบลสมหวังแบ่งเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาลาดเอียงสู่ที่ราบทางด้านทิศตะวันออกของตำบล มีพื้นที่ทั้งหมดรวมประมาณ 17 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่มเมือง, ต.ท่าแค อ.เมือง และต.อ่างทอง กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชะรัด อ.กงหรา และต.นาโหมด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าแค, ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลำสินธุ์ กิ่งอ.ศรีนครินทร์ และต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำการแปรรูปอาหาร เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 990 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 112 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงมาตามถนนสายเพชรเกษมพัทลุง-ตรัง 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมาตามถนนสายท่านช่วย-ทุ่งนาชี 8 กิโลเมตรถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสมหวัง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกรอบแก้ว, เทริดมโนราห์

สถานที่

1) พรุนาแด่
2) อ่างเก็บน้ำบ้านหวังตก
3) วัดสมหวัง
4) วัดพังกิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พรุนาแด้ เป็นบึงน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืด และนกน้ำนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำไร่ ประปาหมู่บ้าน
2 อ่างเก็บน้ำชลประทาน บ้านหวังตก อ่างเก็บน้ำชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เก็บน้ำสำหรับการเกษตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกรอบแก้ว ผลผลิตจากเกษตรที่มีในท้องถิ่น คือ กล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยกรอบแก้ว
2 กล้วยกรอบแก้ว (เบรคแตก) กล้วยกรอบแก้ว (เบรคแตก)
3 กล้วยฉาบสมุนไพร กล้วยฉาบสมุนไพร
4 เทริดมโนราห์ (นายพัน) เทริดมโนราห์ (นายพัน)
5 เทริดมโนราห์ (นายเสริมศักดิ์) เทริดมโนราห์ (นายเสริมศักดิ์)

สินค้าโอทอป ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา พัทลุง