ข้อมูลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะนางคำได้มีประกาศจัดตั้งโดยแยกมาจากตำบลเกาะหมาก เมื่อ ปี พ.ศ. 2486 เดิมชื่อ เกาะนางค่ำ เล่ากันว่า มีหญิงสาวหนีจากการลวนลามของเณรที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม โดยใช้แพเป็นพาหนะ พอมาถึงเกาะก็เป็นเวลามืดค่ำพอดี จึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะนางค่ำ และต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเกาะนางคำ

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในทะเลสาบสงขลา สภาพน้ำเป็นน้ำกร่อย - เค็มมีสภาพน้ำขึ้น น้ำลงตามฤดูกาล แต่ไม่มีหาดทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่ และเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 926 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049 ไปยังอำเภอปากพะยูนแล้วใช้เส้นทางของกรมโยธาธิการสายปากพะยูน-ชะแล้
2. ทางเรือ จากจังหวัดสงขลา,อำเภอระโนด,จังหวัดพัทลุง,ทะเลน้อย,ลำปำ

ผลิตภัณฑ์

กุ้งกุลาดำ

สถานที่

1. พ่อท่านวัดบนเขื่อน หมู่ที่ 2
2. เกาะแพ ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์
3. วัดแหลมดินสอ เป็นวัดเก่าแก่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เกาะแพ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2 ทะเลสาบสงขลา อยู่บริเวณโดยรอบของเกาะนางคำ

ร้านอาหาร
1 ปากเหล็กฟิชชิ่งโก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะนางคำ อาหารทะเล
2 ร้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลเกานางคำ เป็นอาหารประเภททั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุ้งกุลาดำ เป็นกุ้งที่เลี้ยงเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน พัทลุง