ข้อมูลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนหารเทาเป็นชุมชนที่มีอายุมาราว 115 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอำเภอปากพยูน และสถานีรถไฟหารเทา เมื่อก่อนเป็นตำบลฝาละมี มาแยกเป็นตำบลหารเทา เมื่อปี 2523 คำว่า "หารเทา" เชื่อกันว่ามาจากชื่อของแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ซึ่งคนพื้นบ้านเรียกกันว่า "หาร" ส่วนคำว่า "เทา" น่าจะมาจากต้นไม้ตระกูลหมาก ชาวบ้านเรียกว่า "หมกเทา" ซึ่งมีอยู่มากบริเวณใกล้ ๆ หารจึงได้เรียกชื่อสั้น ๆ ว่า "หารเทา" และเชื่อกันว่าชื่อนี้มีมาพร้อม ๆ กับสถานีรถไฟหารเทา ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งชื่อ แต่ปัจจุบันก็ได้ชื่อหารเทาตามที่เรียกขานตามสมัยก่อน

พื้นที่

ตำบลหารเทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปากพะยูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ประมาณ 11 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนประด,ู่ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งนารี, ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาและทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรมเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,848 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางรถไฟสายใต้ ลงสถานีรถไฟหารเทา
2. ทางรถยนต์ถนนเพชรเกษมเข้าทางบ้านป่าบาก ระยะทาง 13 กิโลเมตร
3. ทางรถยนต์จากอำเภอปากพะยูน ถนนปากพะยูน-หารเทา ระยะทาง 11 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แตงโม

สถานที่

1. วัดทุ่งขนุนหลวงนิมิตร (โบราณ)
2. วัดหารเทา
3. สำนักสงฆ์บ้านห้วยเรือ
4. โรงเรียนมัธยม (หารเทา)
5. โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน
6. สถานีอนามัยทะเลเหมียง
7. สถานีอนามัยบ้านห้วยเรือ

ร้านอาหาร
1 ร้านริมบึง หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาหารประเภทตามสั่ง
2 ร้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ร้านอาหารประเภทตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แตงโม ปลูก,ดูแล,ขายผลผลิต

สินค้าโอทอป ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน พัทลุง