ข้อมูลตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตันหยงลุโละ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดิมเป็นเมืองปาตานี สมัยก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรปาตานีและของเอเซียอาคเนย์ ที่คนทั่วไปได้เคยมาติดต่อค้าขาย รวมทั้งเป็นอารยธรรมอิสลาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสมัยนั้น ซึ่งได้มีึร่องรอยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ เช่น คลองปาเปรี บ่อฮังตูวะห์ มัสยิดเก่ากรือเซะ ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น คำว่า ตันหยง หมายถึง แหลมตันหยง คำว่า ลุโละ หมายถึง เพชร พลอย ของมีค่า ตันหยงลุโละ จึงหมายถึง แหลมที่เต็มไปด้วยเพชร พลอย และสิ่งของที่มีค่า ที่ทำให้ประชาชนในตำบลทำมาหากินง่ายและเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์

พื้นที่

ตำบลตันหยงลุโละ เป็นตำบลที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ บริเวณฝั่งทะเลเหมาะสำหรับเลี้ยงหอยแครง และทำนาเกลือ พื้นที่ด้านในดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลหลวงอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาเกลือ ประมง ค้าขาย และรับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงนกเขา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 718 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ตำบลตันหยงลุโละ เป็นตำบลที่อยู่ติดถนนทางหลวงสายปัตตานี-นราธิวาส สำหรับถนนเข้าหมู่บ้าน ถนน ซอย ภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง คสล. ถนนหินคลุก และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดเก่ากรือเซะ

สถานที่

1. มัสยิดเก่ากรือเซะ
2. ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทะเล
3. สุสานลิ้มโต๊ะเคี่ยม
4. บ่อโบราณฮังตูวะห์
5. ท่าเทียบเรือ
6. ที่หลือปืนใหญ่นางพญาตานี
7. อบต. ตันหยงลุโละ
8. อนามัยตันหยงลุโละ
9. โรงเรียน 4 แห่ง
10. ศูนย์ ศรช.
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 มัสยิดกรือเซะ เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม สายปัตตานี-นราธิวาส บริเวณบ้านกรือเซะ เป็นมัสยิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
2 สุสานเจ้าแม่าลิ้มกอเหนี่ยว สุสานเจ้าแม่ลิ้วกอเหนี่ยว ตั้งอยู่ถนน เพชรเกษม สายปัตตานี-นราธิวาส อยู่ใกล้กับมัสยิดกรือเซะ เป็นสุสานที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นที่เคราพสักการะของชาวจีน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากราบไหว้กันมาก
3 มัสยิดกรือเซะ
4 สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทะเล เป็นสุสานเจ้าแม่ฯ ที่อยู่ในทะเล(อ่าวบางปู)
5 มัสยิดกรือเซะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 อิฟรอนฮ์ มะขามแก้ว อิฟรอนฮ์ มะขามแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง ปัตตานี