ข้อมูลตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคอกกระบือ ในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมกระบือเป็นพาหนะในการเดินทาง ชาวบ้านที่เดินทางไปติดต่อกับหมู่บ้านอื่นจะเดินทางมาถึงจุดนี้เป็นเวลาพลบค่ำพอดี และจะนำพาหนะคือกระบือมาผูกไว้รวมกันในคอก ซึ่งทำกับไม้ไผ่เพื่อกันขโมย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านคอกกระบือ หรือบ้านคอกควาย ตามภาษาท้องถิ่น และในปัจจุบันคือ ตำบลคอกกระบือนั่นเอง

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาแล้วลาดลงสู่ที่ราบลุ่ม มีภูเขาโอบล้อมอยู่ทางทิศตะวันออก การขยายครอบครัวเพื่อตั้งรกรากนั้น เริ่มต้นมาจากเชิงเขา ขยายลงสู่ที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านนอก, ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 494 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 285 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.76 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอไปยังตำบลคอกกระบือ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอด และมีรถรับจ้างตลอดสายตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ,ผักสด

สถานที่

1. กฏิร้อยเสา
2. กล้วยน้ำว้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผักปลอดสารพิษ นำเมล็ดผักหว่านในแปลงที่เตรียมไว้แล้วขยายผักลงในแปลงที่ปลูกตามประเภทของผัก หมั่นรดน้ำพรวนดินเสมอๆ

สินค้าโอทอป ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ ปัตตานี