ข้อมูลตำบลถนน อำเภอมายอ ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยโบราณชาวบ้านในแถบนี้มีอาชีพทอผ้าซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาพื้นบ้านว่า “ตือนุง” เป็นเหตุให้ต่อมาชาวบ้านจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่ากำปงตือนุง แปลว่า บ้านที่มีอาชีพการทอผ้า และต่อมาได้พูดเพี้ยนมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นบ้านถนนในปัจจุบัน อยู่ในเขตอำเภอมายอ อ.มายอ มี 13 ตำบล ตำบลถนนมี 4 หมู่บ้าน ต.ถนนได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลถนนในปี 38 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถนนในปี 2540 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 40

พื้นที่

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ประกาศยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 4 แห่ง มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 หมู่บ้าน มีรถประจำทาง
บริการตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ถนนสายหลักที่สามารถติดต่อระหว่างตำบลถึงอำเภอ จำนวน 1 เส้นทาง เป็นถนนลาดยางระยะทาง 7 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มเสริมไอโอดิน

สถานที่

1)มัสยิด 4 แห่ง
2)โรงเรียนประถม 2 แห่ง
3)โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4)สถานีอนามัย 1 แห่ง
5)อบต. 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เปี๊ยะทานตะวัน
2 ไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน ผลผลิตจากไข่สด มาแปรรูปเป็นไข่เสริมไอโอดีน ต้มน้ำซึ่งผสมเกลือไอโอดีน ต้มให้เดือด ทิ้งน้ำไว้ให้เย็น เอาไข่ที่ล้างสะอาดแล้ว เอาน้ำที่ต้มกับเกลือมาเทในไข่ให้ท่วม ปิดฝาให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 8 วัน นำมาทอดเป็นไข่ดาว 15 วัน ถึงต้มเป็นไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลถนน อำเภอมายอ ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถนน อำเภอมายอ ปัตตานี