ข้อมูลตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิเทน จากการเล่าสืบต่อกันมากว่า 300 ปี ชาวพิเทนอพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้น ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองเกิดสูญหาย พระเจ้าแผ่นดินจึงมีพระราชโองการให้ราชองครักษ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาช้าง ออกติดตามโดยพี่เณรและพี่น้อง คือเจ้าอ่อน นางผมยาวเก้าศอก นางเลือดยาว เจ้าภา ซึ่งเป็นควานช้างได้ออกติดตามช้างมา แต่ปรากฏว่าช้างสูญหายลงมาทางใต้และร่องรอยได้สูญหายไปในพื้นที่ของเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อออกติดตามช้าง แต่ไม่สามารถนำช้างกลับไปได้เพราะไม่พบช้างพี่เณร และพี่น้องทั้งหมดไม่กล้าเดินทางกลับอยุธยา เพราะกลัวอาญาแผ่นดิน พี่เณรและพี่น้องจึงตั้งรกรากอยู่ในป่าทึบ คือตำบลพิเทนในปัจจุบัน ส่วนคำว่า พิเทน สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า พี่เณร ในสมัยก่อนนั้น

พื้นที่

ตำบลพิเทน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปากู, ตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสายบุรี และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลูโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ปักผ้าคลุมผมสตรี ทำขนม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 5 และมีโทรศัพท์บ้านใช้แล้ว

การเดินทาง

เดินทางสู่ตำบลโดยถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรี-ผ้าปูโต๊ะ

สถานที่

1. สุสานพี่เณร
2. อุทยานน้ำตกนางผมหอม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สุสานพี่เณร สุสารพี่เณรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณสถานซึ่งเป็นสถานซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของราชองครักษ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองพับ ขนมทองพับ
2 ผ้าปักคลุมผมสตรี ผ้าคุมผมสตรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องใช้และมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
3 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี