ข้อมูลตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามภาษามลายูพื้นเมือง ตรงกับคำว่า อาเนาะกาซอ ซึ่งชื่อของตำบลระแว้งไปตรงกับชื่อของหมู่ที่ 6 บ้านระแว้ง ตำบลระแว้ง โดยลักษณะเด่นของหมู่บ้านนี้ ราษฎรในหมู่บ้านนี้ 80 % มีชื่อสกุลว่า "กาซอ" ทำให้สอดคล้องกับคำว่าอาเนาะกาซอ ซึ่งหมายถึง "พาน" และคำว่า"กาซอ" ก็เป็นชื่อสกุลของราษฎรในตำบลระแว้ง ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ค้าขาย รับจ้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสาคอใต้, ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 950 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางสายอำเภอยะรัง ไปอำเภอมายอ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร

สถานที่

1. มัสยิด 6 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. อบต. 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แชมพูสมุนไพร เป็นแชมพูสมุนไพรประกอบด้วย ว่านหางจระเข้,หัวเชื้อแชมพู ,ผลมะกรูด

สินค้าโอทอป ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง ปัตตานี