ข้อมูลตำบลวัด อำเภอยะรัง ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวัดเป็นตำบลหนึ่งที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่เมืองโบราณยะรัง เคยเป็นแหล่งที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยโบราณ หมู่บ้านนี้มีวัดเดียว ส่วนใหญ่เป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม คนจึงเรียกติดปากกันว่า "บ้านวัด" ปัจจุบันจึงเรียกตำบลนี้ว่า"ตำบลวัด"

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนลูกรังห่างจากเขตหมู่ที่ 2,3 ตำบลปิตูมุดี ระยะทางจากอำเภอ 3 กิโลเมตร ใช้โดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สายบาซาเวาะเซ็ง - วัด หรือบาซาเอ - ปูลากูวิง

ผลิตภัณฑ์

กาแฟโบราณ

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง
2. โรงเรียน 2 แห่ง
3. มัสยิด 4 แห่ง
4. โบราณสถาน 2 แห่ง
5. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟโบราณ กาแฟผง

สินค้าโอทอป ตำบลวัด อำเภอยะรัง ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวัด อำเภอยะรัง ปัตตานี