ข้อมูลตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองกั้นระหว่างเขตอำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก ต่อมาคลองตื้นเขิน ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี ทางชลประทานเห้นความสำคัญ จึงได้ขุดคลองขึ้นมาใหม่ เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น จึงเรียกกันต่อๆมาว่าคลองใหม่ จึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลคลองใหม่ในปัจจุบัน

พื้นที่

มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองตันหยง,ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปิตูมุดี,ต.กระโค อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองตันหยง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างบางส่วน

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางจำนวน 2 สาย มีถนนหินคลุก และลูกรังบางส่วน จำนวน 2 สาย

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้(ลองกอง,ทุเรียน)

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง
2. มัสยิด 6 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. อบต. 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
6. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียน,ลองกอง ทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง,ชะนี,ก้านยาว,และพันธุ์พื้นเมือง

สินค้าโอทอป ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง ปัตตานี