ข้อมูลตำบลยุโป อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตตำบลยุโปมีราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ประมาณ 50 ครัวเรือน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ต้นดูโป" เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อบ้านดูโปกันเรื่อยมา ต่อมามีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้ามาอาศัยมากขึ้นและได้เรียก "บ้านดูโป" เพี้ยนตามสำเนียงใหม่ว่า "บ้านยุโป" หรือตำบลยุโป ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ต้นมะไฟ"

พื้นที่

ตำบลยุโปเป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองยะลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองยะลา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33.77 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 21,106.25 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำตาปี และเขตอ.ยะรังี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา
ทำไร่ข้าวโพด พืชสวนครัวปราศจากสารพิษริมแม่น้ำปัตตานี (สวนผลไม้ทุเรียน มังคุด เงาะ ส้มโอ ลองกอง ลางสาดฯ) อาชีพรับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ชาวตำบลยุโปสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอเมืองยะลาโดยทางรถยนต์ได้ 3 ทางคือ
1. ถนนเพชรเกษม เป็นถนนลาดยางผ่านตำบลท่าสาปถึงตำบลยุโป ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2. ถนนสายตลาดเมืองใหม่ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลยุโป ไปบรรจบกับถนนสายท่าสาป-ยุโป ระยะทาง 3 กิโลเมตร
3. ถนนสายเพชรเกษมผ่านตำบลพร่อนถึงตำบลยุโป ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ มโนราห์(ศิลปินพื้นบ้านภูมิปัญยาท้องถิ่น)

สถานที่

1. วัดยุปาราม (บ้านยุโป)
2. วัดวาลุการาม (บ้านคลองทรายใน)
3. วัดชมพูสถิต
4. วัดพุทธเฉลิม(วัดหัวสะพาน)
5. บึงบาโด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงบาโด เป็นบึงขุดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านบาโด ต.ยุโป ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลที่ดึงดูดผู้คนมาเที่ยวมากขึ้น

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารบ้านนอก หมู่ที่ 1 ต.ยุโป จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
2 ร้านอาหารบ้านเรา หมู่ที่ 1 ต.ตาเซะ จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์พรหมจรรย์
2 ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวสารซ้อมมือที่บรรจุถุงพลาสติก 2 ขนาด คือ ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เป็นข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

สินค้าโอทอป ตำบลยุโป อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยุโป อำเภอเมือง ยะลา