ข้อมูลตำบลลิดล อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลิดล ในสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองของเจ้าพระยายะลาหรือเจ้าพระยายาลอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองยาลอ หรือ ตำบลยะลาในปัจจุบัน บ้านลิดลเป็นหมู่บ้านที่มีป่าทึบมาก จึงใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เมื่อคนเลี้ยงช้างนำช้างไปเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อหันไปมองทางยาลอก็ไม่เห็น เหมือนกับมีอะไรมาปิดบังเอาไว้ ทั้ง ๆ ที่อยู่ใกล้กันมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ลีดง แปลว่า บดบัง หมายถึง บ้านที่มีอะไรมาปิดบังเอาไว้ จึงทำให้มองไม่เห็น เพราะมีป่าทึบและภูเขาบังเอาไว้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านลีดง และต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ลิดล" จนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม แต่จะมีภูเขาบางส่วนในบริเวณทิศตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่ที่ 5 ทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านแถบนี้คือการทำสวนยางพาราและการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา และทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 991 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 520 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกเดินทางจากอำเภอเมืองยะลาไปตามถนนสายเพชรเกษม-สามแยกบ้านเนียง เลี้ยวขวาไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงปากทางเข้าสำนักงาน อบต.ลิดล จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยาง รพช. ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงสำนักงาน อบต.ลิดล ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านบาตัน

ผลิตภัณฑ์

จากมุงหลังคา

สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จากมุงหลังคา เป็นการนำใบสาคูมาผูกมัดด้วยหวายซ้อนทับกันเป็นแถวเพื่อให้เป็นตับจากใช้สำหรับมุงหลังคา มีขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 2 เมตร