ข้อมูลตำบลพร่อน อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลพร่อนตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2378 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา คำว่าพร่อน ซึ่งใช้เป็นชื่อตำบลนั้น มีเรื่องเล่ากันสืบมาว่าในอดีตที่ผ่านมามีนายพรานคนหนึ่ง เป็นผู้มีความสามารถในการล่าสัตว์ป่ามาก ชาวบ้านเรียกนายพรานคนนั้นว่า โต๊ะแพร หรือ โต๊ะพราน และบริเวณบ้านที่พรานตั้งอยู่นั้นชื่อว่าหมู่บ้านพราน ต่อมาได้เพี้ยนเป็น พร่อน และได้ใช้เป็นชื่อของตำบลพร่อนในปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลพร่อน มีสภาพเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกันทางด้านตะวันออก และค่อย ๆ ลาดต่ำลงเป็นที่ราบ จนเป็นที่ลุ่มบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำใหม่ และตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลิดล และตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำใหม่ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำผ้าคลุมผม และทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 710 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับตำบลพร่อน 4 เส้นทาง คือ
1. ถนนสายท่าสาป-ลำใหม่ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
2. ถนนสายหน้าถ้ำ-ตาสา ระยะทาง 3 กิโลเมตร
3. ถนนสายดูซง-ตาสา ระยะทาง 3 กิโลเมตร
4. ถนนสายพร่อน-ตาสา ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ตับจาก,ลายไม้แปรรูป

สินค้าโอทอป ตำบลพร่อน อำเภอเมือง ยะลา