ข้อมูลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอัยเยอร์เบอจัง บ้านบาแตตูแง บ้านกาแป๊ะซาลัง และบ้านจาเราะซูซู เดิมรวมกับตำบลยะรม และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2527 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งตำบลธารน้ำทิพย์ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อประสานงานกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการทางด้านต่าง ๆ

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ของตำบลธารน้ำทิพย์ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเล300 – 800 เมตร มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 4 มีลำคลองหลายสายไหลผ่าน ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลเบตงและตำบลยะรม
ทิศใต้ จรดประเทศมาเลเซีย
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เบตง และต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ เขตประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต ยะรม อ เบตง จ ยะลา และประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย


อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเข้าถึงตำบลโดยเฉลี่ย 60% มีตู้โทรศัพท์ 4 จุด มีป้อมอาสาพัฒนาพิทักษ์ถิ่น (อพถ.) เพื่อให้ความปลอดภัยและสร้างความสงบขึ้นในตำบล

การเดินทาง

เดินทางมาทางอุโมงค์เบตงผ่านแกรนด์วิวไปทางถนนอัยเยอร์เบอจังถึงเขตตำบลธารน้ำทิพย์ ระยะทาง 1 กิโลเมตรถนนอัยเยอร์เบอจังมีระยะทางยาว 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ยางแผ่นรมควัน

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
2) โรงเรียนบ้านมาลาศรีตะจิตย์
3) โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
4) โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
5) โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
6) มัสยิดฎอตุลยันนะห์
7) จุดใต้สุดสยามบนเทือกเขาโกเบ
8) อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1
9) น้ำตกซาโห่
10) น้ำตกสะพานแดง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผมสตรี ผ้าคลุมผมสตรี
2 ยางแผ่น เป็นยางแผ่นรมควันชั้นดี ขนาดกว้าง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม. นำส่งภายในอำเภอโดยบริษัทเอกชนจะนำส่งไปทำยางแท่งส่งออกต่อไป

สินค้าโอทอป ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ยะลา