ข้อมูลตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลถ้ำทะลุ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสดา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านถ้ำทะลุ หมู่ 2 บ้านนาซัว หมู่ 3 บ้านบันนังบูโบ หมู่ 4 บ้านดีดะ หมู่ 5 บ้านตังกะเค็ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ บันนังสตา, อ ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บันนังสดา อ.บันนังสดา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 625 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหินฉาบ

สถานที่

1. วัดเนรัญชราวาส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหินฉาบ ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ ทำมาจากกล้วยหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลถ้ำทะลุ มีสีเหลืองเป็นธรรมชาติ เนื้อละเอียด หอม กรอบ อร่อย
2 กล้วยหินฉาบ กล้วยหินฉาบ
3 กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา ยะลา