ข้อมูลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตลิ่งชัน เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เพราะเป็นตำบลที่กว้างใหญ่มากไม่สะดวกต่อการปกครอง จึงได้แยกมาเป็นตำบลตลิ่งชัน ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 68 % และนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 32 %

พื้นที่

ตำบลตลิ่งชันเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 123,592 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา และต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ต.บาเจาะ, ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา และต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำส่วน / ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า จักสานเข่ง ตีเหล็ก รับจ้างต่าง ๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,238 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายสำคัญของจังหวัด ตัดผ่านพื้นที่ตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ยะลา – เบตงผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ที่แยกจากทางหลวงแผ่น 410 ไปอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 , 10 และสายนิคมสร้างตนเอง มีหมู่ที่ 8 , 2 , 6 , 9

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด-ผ้าคลุมผม-กล้วยหินฉาบ

สถานที่

1) น้ำตกสุขทาลัย หมู่ที่ 6
2) ภูเขาโบ๊ะโย๊ะ หมู่ที่ 6

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เทือกเขาป๊กโย๊ะ เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,095 เมตร มีอุณหภูมิเย็นมองเห็นทิวท้ศน์ในจังหวัดยะลาได้ชัดเจน
2 น้ำตกสุขทาลัย เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 6 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เดินทางจาก ยะลา อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาไปทางทิศเหนือประมาณ 38 ก.ม.
3 ยังไม่ได้กำหนดชื่อ เป็นน้ำตกที่พึ่งค้นพบใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เดินทางสะดวก ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 7 ชั้น มีน้ำตกตลอดทั้งปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระหรี่ปับกรอบ
2 กล้วยหินฉาบ ผลิตจากกล้วยหินฉาบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3 กล้วยหินทอดกรอบหวานกรอบแก้ว กล้วยหินทอดกรอบหวานกรอบแก้ว
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา
5 ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
6 หมวกคลุมผมสตรี หมวกคลุมผมสตรี
7 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า
8 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า มี 2 ชนิด คือ ไม้กวาดดอกหญ้าที่มัดด้วยหวายและไม้กวาดดอกหญ้าที่มีด้วยเชือกไนล่อน ขนาดกว้างประมาณ 07 ซม. ยาว 70 ซม.

สินค้าโอทอป ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา ยะลา