ข้อมูลตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านแหรเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแม่หวาด อำเภอบันนังสตา ต่อมาปี พ.ศ.2508 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านแหร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกชื่อ นายยะพา ยุมอ และได้เกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 ปัจจุบันประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน รักษาการกำนัน คือ นายดอรอนิง กูวิง

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายยะลา-เบตง ประมาณ 67 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลาดชัน และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตามหุบเขามีลำธารสายเล็ก ๆ หลายสาย มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,282 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ด้วยรถยนต์ และรถประจำทาง มีถนนลาดยางระยะทางจากจังหวัดยะลาประมาณ 67 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ

ผลิตภัณฑ์

กาแฟสดคั่ว

สถานที่

1. สถานีอนามัย
2. วัดและสำนักสงฆ์
3. มัสยิด
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
6. หมู่บ้านซาไก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หมู่บ้านซาไก เป็นหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าซาไก ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติ มีสภาพที่อยู่อาศัยที่เข้ากันได้กับธรรมชาติ ผู้เข้าไปเที่ยว จะได้ชมการแสดงเป่าลูกดอกที่แม่นราวกับจับวางของซาไก และสามารถซื้อสมุนไพรของซาไกที่เชื่อกันว่าบำรุงร่างกายซึ่งมีหลายขนาน
2 น้ำตกซาไก เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชนเผ่าพื้นเมืองซาไกอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตของชนเผ่าซาไกอีกด้าย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสดคั่ว ผลิตจากเมล็ดกาแฟที่ตากจนแห้งดีแล้ว นำไปคั่วตามส่วนผสมต่าง ๆ แล้วบดหรือตำให้ละเอียดและบรรจุใส่ถุงส่งไปจำหน่าย
2 เสื้อสุภาพสตรี เสื้อสุภาพสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ยะลา