ข้อมูลตำบลละแอ อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หลังจากน้ำท่วม มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมาติดขอมไม้และได้ตามคนในหมู่บ้านใกล้เคียงมาแบ่งกัน เหลือเพียงหมู่บ้านเดียวคือหมู่บ้านละแอ ซึ่งแปลว่ามาสาย ชนดั้งเดิมของตำบลเป็นชาวมุสลิมมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ไทรบุรี โกตาบารู ของประเทศมาเลเซีย ได้อพยพมาประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา และการเลี้ยงสัตว์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลละแอเป็นภูเขาสลับซับซ้อน แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี เนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับด้วยเนินเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน มีพื้นที่รวม 28,750 ไร่ ผลการพัฒนาหมู่บ้านก้าวหน้า 6 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 707 ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เปาะเส็ง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 764 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล (ระบุเส้นทาง ถนน ระยะทาง เดินทางไปยังตำบลด้วยเส้นทางใด)มีถนนลาดยางจากอำเภอยะหา - ละแอ ระยะทาง 4 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากอำเภอถึงตำบล
ประมาณ 10 นาที

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม หมวกะปิเยาะ

สถานที่

1)องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองพับสมุนไพร
2 ผ้าคลุมผม 1. ผ้า 2. ด้ายถัก 3. เข็มถักโคเชท์
3 หมวกกะปิเย๊าะ หมวกกะปิเย๊าะ

สินค้าโอทอป ตำบลละแอ อำเภอยะหา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลละแอ อำเภอยะหา ยะลา