ข้อมูลตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านบาโร๊ะเป็นหมู่บ้านแรก ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหา ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ซึ่งในช่วงนั้นมีเพียง 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านปูแล หมู่บ้านบาโย หมู่บ้านกูแบบูงอ หมู่บ้านแกแลง และหมู่บ้านพงกือละ เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นตำบลได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และมีการทำนาในพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยะหา, ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปะแต อ.ยะหา และต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะหา, ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กาบัง อำเภอกาบัง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ เล่นดีเกฮูลู ตัดเย็บเสื้อผ้า รำซีละ ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 789 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากตัวจังหวัดยะลาระยะทาง 23 กิโลเมตรถึงอำเภอ จากอำภอยะหาถึงตำบลบาโร๊ะได้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ดีเกฮูลู,สวนส้มโชกุน

สถานที่

1. มัสยิด
2. โรงเรียน
3. สถานีอนามัย
4. สำนักงาน อบต.
5. วัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดีเกฮูลู เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เนื้อร้องท่วงทำนองใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น (ภาษายาวี) มี นายมะ ยะหา เป็นหัวหน้า ใช้ลูกคู่ 12 คน แต่งกายชุดพื้นเมือง เครื่องดนตรี ใช้รำมะนา 1 คู่ ฆ้อง 1 วง ลูกแซ๊ก 1 คู่ ฉิ่ง 1 คู่ และฉาบ 1 คู่
2 ลูกหยีกวน ลูกหยีกวน
3 เสื้อสตรี เสื้อสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ยะลา