ข้อมูลตำบลตาชี อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เล่ากันมาว่า เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีป่าไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว มีภูเขาล้อมรอบพื้นที่ ประมาณ 200 ปี
ที่ผ่านมา ราวปี พ.ศ. 2510 – 2540 มีตาปะขาวนุ่งขาวห่มขาวได้ธุดงค์มาพบท้องที่แห่งนี้ เห็นทำเลเหมาะแก่การอยู่อาศัย
ทั้งมีภูเขาล้อมรอบเปรียบเสมือนกำแพงกั้นอาณาบริเวณ และสมัยนั้นชาวจังหวัดสงขลาและชาวจังหวัดปัตตานี ได้แสวงหา
พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและอยู่อาศัย ได้มาพบตาชีปะขาวครั้นเมื่อทราบความต้องการของบุคคลดังกล่าว จึงชี้ให้ไป
บุกเบิกสถานที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ จนในที่สุดได้ยึดครองอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน และบ้านตาชี้ ได้เพี้ยนมาเป็นบ้านตาชี
จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นพื้นที่ภูเขา มีแม่น้ำตาชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่สูงชัน ชาวบ้านจึงอาศัยอยู่รายเรียงเป็นกลุ่มบ้าน
ในพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน สวนยางและผลไม้จะอยู่สูงขึ้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม กล้วยฉาบ , ทุเรียนกวน , สัมแขกตากแห้ง
นำส้มแขก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 497 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดยะลาโดยรถโดยสารประจำทางถึงอำเภอยะหา 20 กม.จากอำเภอยะหาโดยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประมาณ 10 กม.(ถนนลาดยาง )ถึง ที่ทำการ อบต.ตาชี (รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 40 บาท)

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนกวน นำส้มแขก ลำไย

สินค้าโอทอป ตำบลตาชี อำเภอยะหา ยะลา