ข้อมูลตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในภาษามาลายูท้องถิ่น คำว่า จะกว๊ะ แปลว่า "ข่า" ซึ่งเป็นสมุนไพรไทย ส่วนมากใช้ในการปรุงอาหาร ตำบลจะกว๊ะ เมื่อก่อนเป็นตำบลที่กว้างใหญ่มาก ซึ่งเป็นการยากที่จะปกครองหรือพัฒนาได้อย่างทั่วถึง ต่อมาทางการได้แยกตำบลจะกว๊ะออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลตะโละหะลอ และตำบลจะกว๊ะ ซึ่งปัจจุบันตำบลจะกว๊ะมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านจะกว๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ 3 บ้านปูลาสะนอ หมู่ที่ 4 บ้านลีเซ็ง หมู่ที่ 5 บ้านจือนือเร๊ะ และหมู่ที่ 6 บ้านกูแบกือโร๊ะ

พื้นที่

เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง มักขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอยู่เสมอ เส้นทางสัญจรในตำบลค่อนข้างยากลำบาก ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,067 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลได้โดยการเดินทางไปตามเส้นทางหลวงสายรามัน-จะกว๊ะ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1. น้ำตกปาโจ
2. มัสยิด 6 แห่ง
3. โรงเรียประถมศึกษา 3 แห่ง
4. กลุ่มแม่บ้านการงานอาชีพ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผมปักด้วยมือ
2 ขนมโรตีกรอบ ขนมโรตีกรอบ
3 งานประดิษฐ์จากผ้า งานประดิษฐ์จากผ้า
4 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม
5 ผ้าคลุมผม เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิม ที่จำเป็นต้องใช้ในการคลุมศีรษะตามบทบัญญัติของศาสนา มีขนาดกว้างยาวประมาณ 1.5 เมตร

สินค้าโอทอป ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน ยะลา