ข้อมูลตำบลวังพญา อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

วังพญาเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อว่า "ปากาซาแม" มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาเจ้าเมืองโกตาบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนนี้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าเมือง จึงเรียกกันว่า "วังพญา" ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่าง ๆ ด้วยเหตุที่ชาวตำบลนี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็นดินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมือง จึงใช้ชื่อว่า "วังพญา" เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

ต.วังพญา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 63.13 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงและภูเขาเตี้ย ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.กอตอตือร้า, ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเซง, ต.กอตอตือรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และอ.ยะรัง จ.ปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ การทำนา และทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,019 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

มีเส้นทางรถยนต์ติดต่อกับตัวจังหวัด เป็นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4067 เชื่อมระหว่างตำบลบือมัง, บาลอ ผ่านตำบลโกตาบารู ของอำเภอรามันและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4092 เชื่อมกับอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมใบเตย

สถานที่

1. วัด
2. สถานีอนามัย
3. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. มัสยิด
6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
7. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานใบเตย จักสานใบเตย
2 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม
3 หมวกกะปิเยาะ หมวกกะปิเยาะ
4 หัตถกรรมใบเตย เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากใบเตยที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กล่องใส่กระดาษทิชชู, กระเป๋า, กล่องดินสอ, ซองนามบัตร, กล่องอเนกประสงค์ เป็นต้น

สินค้าโอทอป ตำบลวังพญา อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังพญา อำเภอรามัน ยะลา