ข้อมูลตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะโล๊ะหะลอ เมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของตำบลจะกว๊ะ ได้ทำการแยกออกมาจากตำบลจะกว๊ะ เป็นตำบลตะโล๊ะหะลอ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านบือเล็ง หมู่ 2 บ้านตะโล๊หะลอ หมู่ 3 บ้านมือแนกูย หมู่ 4 บ้านบือแนบูเกะ หมู่ 5 บ้านบึงน้ำใส

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นะราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,066 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 80 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยทางลาดยางถนนหลวงสายอำเภอรามัน – ตะโล๊ะหะลอ ระยะทางจากอำเภอรามัน ถึงตะโล๊ะหะลอระยะทาง 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กริช

สถานที่

1. บึงน้ำใส
2. แม่น้ำสายบุรี
3. อบต.ตะโล๊ะหะลอ
4. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สบู่ล้างกลิ่นยางพารา
2 เสื้อผ้ามุาลิม
3 กริช ผลิตภัณฑ์กริช เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านฝีมือ และความปีะณีต มีจุดเด่นอยู่ที่หัวกริช เป็นรูปหัวนก จะแกะสลักหัวกริชและด้ามอย่างประณีต สวยงาม(Coop)

สินค้าโอทอป ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน ยะลา