ข้อมูลตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เกาะสะท้อนจัดตั้งเป็นตำบลประมาณปี พ.ศ.2498 เมื่อประมาณ 250 ปี ล่วงมาแล้ว ได้มีชาวไทยพุทธจากปัตตานีอพยพตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านปูยูในปัจจุบันนี้และในเวลาใกล้เคียงกันก็มีชาวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งจากปัตตานีอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแห่งเดียวกัน โดยมีชาวมุสลิมกลุ่มหสึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่แล้ว ต่อมาชุมชนแห่งนี้ได้เติบโตขึ้น และกลุ่มชาวพุทธได้ขยับลงไปทางใต้บริเวณบ้านชุมบกและตั้งสร้างวัดเกาะสะท้อน จึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นตำบลเกาะสะท้อน

พื้นที่

ตำบลเกาะสะท้อนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตากใบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กม. มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,288 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 436 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.85 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางจากทางหลวงแผ่นดิน 4 เลนส์ ระยะทาง 1 กม. และถนนลาดยางจากตำบลโฆษิต ม.4 โคกมือบาระยะทาง 3.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

สละเพชรน้ำผึ้ง

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา
2) โรงเรียนตาดีกา
3) มัสิยด
4) มัดราเซะ
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6) สถานีอนามัย
7) ที่ทำการ อบต.

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชลประทานปูยู
2 ชลประทานปูยู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สละเพชรน้ำผึ้ง เป็นผลผลิตจากต้นสละพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย มีรสชาติหวาน หอม กรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ นราธิวาส