ข้อมูลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบาเจาะเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอบาเจาะ ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี ในปี ร.ศ. 127 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า “กิ่งอำเภอจำปากอ” (ณ ตำบลบาเระเหนือในปัจจุบัน) ต่อมา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2453) ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจำปากอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบาเระเหนือ และย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ และเรียกชื่อว่า"อำเภอบาเจาะ" ต่อมา พ.ศ. 2472 ได้โอนท้องที่อำเภอบาเจาะมาขึ้นกับจังหวัดนราธิวาสจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลบาเจาะ เป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอบาเจาะ ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 28 กม. เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบาเจาะ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา ส่วนทิศตะวันตก เป็นที่ราบและภูเขา เหมาะแก่การปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 21.69 ตร.กม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปักจักร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 42 ผ่านตอนกลางของตำบล ทางทิศเหนือไปทิศใต้

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม-ใบไม้สีทอง

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
2) วัดอุไรรัตนาราม
3) น้ำตกปาโจ
4) โรงพยาบาลบาเจาะ
5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบาเจาะ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด
2 อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด
3 น้ำตกปาโจ
4 น้ำตกปาโจ

ร้านอาหาร
1 ร้านอับดุลเลาะ เทศบาลตำบลริมไทร อาหารมุสลิม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดละหมาด ชุดละหมาด
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าละหมาด ผลิตภัณฑ์ผ้าละหมาด
3 ผ้าคลุมผมสตรี ผ้าคลุมผมสตรี
4 ผ้าคลุมละหมาด เป็นผ้าสีขาว แล้วเอามาตัดเย็บเป็นรูป ใช้สำหรับคลุมละหมาดของชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม
5 ใบไม้สีทอง ใบไม้สีทอง (ฺBauhinla Aurefalia) ขึ้นอยู่บริเวณ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สินค้าโอทอป ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ นราธิวาส