ข้อมูลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตันหยงมัส แบ่งการบริหารท้องถิ่น 2 ลักษณะ
1. เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เดิมได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 เล่ม 72 ตอนที่ 74 และได้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส จำนวน 7 หมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 คน คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตันหยงมัส ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอระแงะ ถนนระแงะมรรคา (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4055) เป็นถนนสายหลักสู่จ.นราธิวาส ระยะทาง 22 กม. เทศบาลฯ มีเนื้อที่ 16.258 ตารางกิโลเมตร ต.ตันหยงมัสแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 45.62 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอน และที่ราบลุ่ม มีที่การตั้งส่วนราชการต่างๆ ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่ตามแนวถนนระแงะมรรคา หมู่ที่ 1,2,3,4,7 ต.ตันหยงมัสมีการวางขายผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจ.นราธิวาส ได้แก่ ลองกองตันหยงมัส เมื่อถึงฤดูกาลเป็นประจำทุกปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

ทำการเกษตร ยางพารา ลองกอง ผลไม้อื่นๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,011 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ต.ตันหยงมัส ได้โดยทางรถไฟ เส้นทางกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก ลงที่สถานีรถไฟตันหยงมัส ซึ่งเป็นประตูเมืองเข้าสู่ทางไปจ.นราธิวาส สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ เมื่อเข้าสู่จ.นราธิวาส โดยเส้นทางถนนเพชรเกษมที่เชื่อมระหว่างจ.ปัตตานีและนราธิวาส แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055 (ถ.ระแงะมรรคา) ระยะทาง 22 กม. ไปต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ

ผลิตภัณฑ์

ยางพารา- ลองกอง-ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลส้มแขก

สถานที่

1) ธรรมสถาน วัดตันหยงมัส วัดสังฆสิทธาราม
2) มัสยิดตันหยงมัส มัสยิดบูเก๊ะสามี
3) โรงเรียน 5 แห่ง
4) วงเวียนลองกองตันหยงมัส สัญญลักษณ์ของเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส ศูนย์กลางการซื้อขายลองกอง
2 ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก เป็นการนำผลส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ส้มแขกกวน ส้มแขกแก้ว ส้มแขก น้ำส้มแขกส้มแขกแคปซูลสมุนไพร และชาส้มแขก
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
4 ยางพาราแผ่น
5 ลองกอง
6 ศูนย์รวมยางบ้านไทย ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบคุณภาพ
7 ส้มแขก ส้มแขกที่มีคุณภาพ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร่อนพัฒนา

สินค้าโอทอป ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส