ข้อมูลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "ตำบลมะรือโบตก" เป็นภาษายาวี เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยเรียกว่า "ต้นไข่เน่า" ในอดีตตำบลนี้มีต้นมะรือโบเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นในหมู่บ้านนิบง ซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 ของตำบลนี้

พื้นที่

ตำบลมะรือโบอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตรห่างจากอำเภอ 13 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา 5 สาย ส่วนที่เหลือเป็นภูเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านตะลาฆอสะโต อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ บ้านสะโลตราแด๊ะแดะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านทำนบ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านบือแรง ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม ขยายพันธุ์ลองกอง,ปักจักร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 730 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟมะรือโบตก มีขบวนรถไฟบริการทุกวัน
- ทางรถยนต์ มีขบวนรถสายรือเสาะ ถึงยี่งอ ระยะทาง 33 กิโลเมตร ,สายมาโงจะนะ ถึงระแงะ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

มะพร้าวตากแห้ง

สถานที่

1. สถานีรถไฟ
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียน
4. มัสยิด
5. สุสาน
6. โรงเรียนสอนศาสนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์โคมไฟหวาย ผลิตภัณฑ์โคมไฟหวาย
2 มะพร้าวตากแห้ง นำมะพร้าวจากสมาชิกมาผ่านขั้นตอนการจัดทำแห้งทุกฤดูที่ผลผลิตมะพร้าวราคาตกต่ำ

สินค้าโอทอป ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ นราธิวาส