ข้อมูลตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส 52 ก.ม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 757 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สายรือเสาะ สายบุรี 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนหมอนทอง

สถานที่

1) บึงสุไหงปาตี
2) ริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี
3) มัสยิดบือเจาะปอง กม.7
4) อบต.

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สะพานข้ามบาลอ ม.5 บ้านบือเจาะ ทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำสายบุรี
2 บ.สุไหงมาตี ม.4 บ้านตือแย ทิวทัศน์ร่มรื่น เนื้อที่ 3 ไร่
3 มัสยิดสาวอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนหมอนทอง

สินค้าโอทอป ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส