ข้อมูลตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเรียง เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอรือเสาะ เดิมมี 6 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2535 ได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน ราษฎรประกอบอาชีพในการทำสวน, ทำนา และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการค้าขายด้วย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพรอง ค้าขาย/รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากอำเภอรือเสาะถึงตำบลเรียง ระยะทาง 11 กม.

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. ม.2
2. สถานีอนามัย ม.2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรงนกกรงหัวจุก มีความสวยงาม มั่นคงแข็งแรง และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
2 ผักปลอดสารพิษ มีความสดและปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส