ข้อมูลตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีสภาพพื้นที่ของตำบลนี้มีต้นไผ่ตงขึ้นอยู่ทั่วไป ใครจะไปใครจะมามักจะพูดว่า ไปบูโละตง ซึ่งมีความหมายก็คือ ไปพื้นที่ที่มีไม้ไผ่ตง ต่อมาคำว่าบูโละตงได้พูดเพี้ยนเป็น "บือตง" และเพี้ยนมาเป็น "บาตง" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบเชิงเขาราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการทำสวนยางพารา และทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาเสริมเสริม ปลูกไม้ผล (ลองกอง, ทุเรียน)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 983 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลอาศัยทางรถยนต์ ระยะทางจากตัวอำเภอรือเสาะถึงตำบลบาตง เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.
2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
3. สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
4. ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
5. มัสยิด จำนวน 8 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
7. โรงเรียนสอนศาสนา จำนวน 8 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปักผ้าคลุมผม นำผ้าชนิดและสีที่ต้องการมาปักลายลงบนผืนผ้าตามที่กำหนด ใช้คลุมผมสตรี หรืออาจนำมาเป็นผ้าคลุมโต๊ะ

สินค้าโอทอป ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ นราธิวาส