ข้อมูลตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลซากอ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2529 ก็ได้แยกมาเป็นตำบลศรีบรรพต โดยมีหมู่ที่ 6 ตำบลซากอ มาเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต หมู่ที่ 7 ตำบลซากอ มาเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต และหมู่ที่ 8 ตำบลสากอ มาเป็นหมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต การประกอบอาชีพทำสวนยางและลองกอง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอระแงะ และ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา,เป็ด,ไก่,แพะและแกะ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 902 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากอำเภอศรีสาคร ระยะทาง 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ล่องแก่งสันกาลาคีรีศรีบรรพต

สถานที่

1. สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
2. จุดล่องแก่ง 1 แห่ง
3. น้ำตก 1 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
5. มัสยิด 3 แห่ง
6. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
7. สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรี อบต.ศรีบรรพตได้จัดทำโครงการล่องแก่งชมธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำสายบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศอ.บต. 650,000 บาท ซื้อเรือยางและก่อสร้างสถานที่จอดเรือ มีนักท่องเที่ยวภายในจังหวัด และจากต่างจังหวัดมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
2 มัสยิดดารุลอามาน มัสยิดดารุนอามานเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลามมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประมาณ 90% ของชาวบ้านในหมู่บ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวสาร สั่งซื้อข้าวเปลือกจากต่างจังหวัดนำมาสีจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร นราธิวาส