ข้อมูลตำบลโละจูด อำเภอแว้ง นราธิวาส

Standard Post with Image

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่ดง , ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อ.ตาเทาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ตาเนาะเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปักผ้าคลุมผม ผ้าละหมาด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 950 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 103 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอแว้งทางทิศใต้ ถนนสายแว้ง-บูเกะตา ระยะทางประมาณ 9 กม. ถึงที่ทำการกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรี, ผ้าละหมาด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกสิรินธร เป็นน้ำตกที่สวยงาม 2 ชั้น อยู่ในป่าฮาลามาลา ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์
2 น้ำตกสิรินธร
3 ป่าบาลาฮาลา
4 ป่าบาลาฮาลา
5 วัดนิคมพัฒนาแว้ง
6 วัดนิคมพัฒนาแว้ง
7 พิพิธภัณฑ์โละจูด
8 ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
9 มัสยิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าปักจักร ผลิตภัณฑ์ผ้าปักจักร ผ้าคลุม ผ้าละหมาด

สินค้าโอทอป ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง นราธิวาส