ข้อมูลตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลสุคิรินเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลมาโมง ขึ้นกับอำเภอแว้ง ต่อมาในปี 2520 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอสุคิริน และหมู่บ้าน สุคิรินได้แยกจากตำบลมาโมง ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลสุคิริน ขึ้นกับกิ่งอำเภอสุคิริน จนถึงปี 2529 กิ่งอำเภอสุคิรินได้ยกฐานะเป็นอำเภอสุคิริน จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเชิงเขาบ้างเล็กน้อย ราษฎรประกอบอาชีพหลักในการทำสวนยางและสวนผลไม้ ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การจักสานหวาย ไม้กวาดดอกหญ้า และเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เกียร์ , อบต.มาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.จะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,795 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนลาดยางทุกสายจากอำเภอถึงหมู่บ้านของตำบลสุคิริน หมู่บ้านที่ไกลสุด คือ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ห่างจากอำเภอ 36 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว ,ของชำร่วย,น้ำยาล้างจาน,พวงหรีด,จักสาน

สถานที่

1) วัด 2 แห่ง, สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
2) หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
3) ตำหนักสมเด็จย่า ฯ
4) ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแก่ง ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรีตอนบน ระยะทาง 10 กม. ระยะเวลาเดินทาง 3 ซม.
2 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มีพิพิธภัณฑ์ และอุโมงค์ประวัติ ศาสตร์ รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงาม
3 หมู่บ้านจุฬาภรณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบ กล้วยกรอบแก้ว กล้วยฉาบ กล้วยกรอบแก้ว สามารถเปลี่ยนรสชาติเป็นรสชาติใหม่ ๆ เช่น กล้วยอบน้ำผึ้ง
2 ขนมอบแห้ง ขนมอบแห้ง เช่น เบเกอรี่ , เค้ก , สาลี่ ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่
3 ของชำร่วย ของชำร่วย
4 ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดผ้า ใช้วัสดุในท้องถิ่น ขายง่าย ลงทุนน้อย รายได้ดี
5 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน
6 ผลิตภัณฑ์จากหวาย
7 พวงหรีด,ดอกไม้จันทน์

สินค้าโอทอป ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน นราธิวาส