ข้อมูลตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมราษฎรอพยพมาจากที่อื่น มาจากตำบลใกล้เคียง ย้ายมาอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 เรียกว่า บ้านไอยีรา ซึ่งเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ปลูกไม้ผลและทำนา ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ทำให้มีผุ้มาริเริ่มบุกเบิกป่าเขา กลายเป็นคนทำสวน คือผุ้เล่าผู้หนึ่งชื่อว่า "โต๊ะเด็ง" ต่อมาเมื่อมีผู้มาอาศัยอยู่มากจึงเรียกเป้นคำติดปากว่า"โต๊ะเด็ง" ต่อมาเลยตั้งชื่อเป็นชื่อ ตำบลโต๊ะเด็ง

พื้นที่

ตำบลโต๊ะเด็ง เป็นตำบลหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ทั้งหมด 35,131 ไร่ มีระยะทางตำบลประมาณ 5 กิโลเมตร และประชาชนจะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,275 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 43 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ได้ 2 ทาง คือ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ใช้เส้นทางหลวง นราธิวาส - อำเภอสุไหงโก-ลก จากอำเภอสุไหงปาดีมายัง อบต. ระยะทาง 4,800 กิโลเมตร ทางรถไฟ สถานีอนามัยสุไหงปาดี - สถานีโต๊ะเด็ง

ผลิตภัณฑ์

ต้นลีแป(ปาล์มมังสูรย์), น้ำตกฉัตรวาริน

สถานที่

น้ำตกฉัตรวาริน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกฉัตรวาริน เดิมเรียกว่า น้ำตกไอปายง แปลว่า น้ำตกกางร่ม มีต้นกำเนิดจากยอดเขาบูเก๊ะกาเว ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี น้ำตกแบ่งเป้น 7 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมา แวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และเป็นแหล่งกำเนิดของปาล์มบังสูรหรือปาล์มมังกรซึ่ง เป็นปาล์มที่สวยงามและมีแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโผลง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2 มัสยิดอาซามียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง นายมะยูโซ๊ะ เจ๊ะกูโน เป็นโต๊ะอีหม่ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ต้นลีแป(ปาล์มมังสูรย์) เป็นปาล์มชนิดหนึ่งที่ขึ้นในป่าเขตร้อนชื้น มีลักษณะเด่น ใบใหญ่ แผ่กว้าง มีที่เดียวในประเทศไทย
2 ทุเรียนกวน ทุเรียนกวน

สินค้าโอทอป ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส