วัดป่าศรีสุธาทิพย์

เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านสมุนไพร การอนุรักษ์ กิจกรรมทางด้านศาสนา เช่น การเข้าปริวาสกรรม, การบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมการบวชสามเสรภาคฤดูร้อน