วัดศิริมงคล

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหนองเม็ก