วัดเขาโบสถ์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงปู่ท้วม ซึ่งประชาชนในตำบลและใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน บริเวณวัดสร้างติดเขา โดยสร้างโบสถ์ไว้บนเขาซึ่งทำบันไดสำหรับเดินทางขึ้นไปเคารพสักการะพระพุทธรูป