มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก

หมู่ 1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดอิสลามตากกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 ต่อมาอาคารมัสยิด ซึ่งสร้างด้วยไม้ได้ทรุดโทรมลง คณะกรรมการมัสยิดพร้อมด้วยสัปบุรุษจึงริเริ่มสร้างอาคารคอนกรีตขึ้นทดแทน และได้จัดให้มีการวางศิลารากฐานขึ้นในวันที่ 6 ม.ค.2503 จนแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจได้ และคณะกรรมการมัสยิดได้มีมติมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก และใช้เป็นสถานที่ส่วนกลางของมุสลิมทั้งจังหวัด