เมืองโบราณ

นิทรรศการโบราณวัตถุ ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลขที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวเมืองโบราณดงละครและโบราณวัตถุที่ขุดได้ในบริเวณนี้ เช่น เศียรพระพุทธรูปกาไหล่ทองสมัยทวารวดี แผ่นทอง เม็ดข้าวสารดำ เตาหลอมโลหะขนาดเล็ก ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี เศษกระเบื้องของจีนสมัยราชวงศ์ถัง คันฉ่องสำริด อายุราวพุทธศตวรรษท่ 18 เป็นต้น