เมืองโบราณ

เมืองดงละครมีผังเมืองเป็นรูปไข่หรือวงรี มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบ อันเป็นลักษณะผังเมืองยุคทวารวดี-ลพบุรี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-19 สภาพภูมิประเทศของเมืองคล้ายกระทะคว่ำมีเนินสูงราว 30 ม. ทางด้านตะวันออกเรียกว่า หนองกระพ้อ มีประตูทางเข้าเมืองและสระนำอยู่ทั้งสี่ทิศ สันนิษฐานว่าชุมชนนี้มีการติดต่อกับต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะในอดีตชุมชนดงละครตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินปัจจุบัน โดยใช้แม่น้ำนครนายกล่องเรือสู่ทะเลได้สะดวก