เมืองโบราณ โบราณสถานหมายเลข 1

ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู) เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม. รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้งรูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ 2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536