เมืองโบราณ โบราณสถานหมายเลข 2

สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการพบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน