วัดสิทธิสังฆาราม

เป็นวัดที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา และเป็นที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังของอำเภอปราณบุรี สถานที่ภายในมีความร่มรื่นมาก