ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เป็นอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นสถานที่โชว์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัดนครนายก