คลองเขื่อนท่าด่าน

เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฏรในนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงชนิดเขื่อนสูง 93 เมตร ความยาว 2720เมตร คอนกรีตอัดแน่น